Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:……………………………………………………………………………………………………………

Adresa bydliska:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefón:          ………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:            ………………………………………………………………………………………………………………………..

týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s Predávajúcim: Copytech, s.r.o., Porúbka 84, 01311 , IČO: 46904913

Číslo faktúry: ……………………………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania:……………………………………………………………………………………………………………………

Označenie vráteného tovaru:

…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………….

Dôvod vrátenia tovaru:

  •  Tovar je nefunkčný        
  • Tovar mi nevyhovuje                 
  •        Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:   
  •                   
  • iný dôvod:

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:  …………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď  Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Prípadne reklamačný online formulár, do popisu je potrebné uviesť “Odstúpenie od zmluvy”.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený tovar a Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy.